ข่าวประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอประชาสัมพันธ์สื่อความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าและการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออกในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์

                     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ขอประชาสัมพันธ์สื่อความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าและการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออกในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์
UploadImage
UploadImage
UploadImage
 
เอกสารแนบ :